Privacyverklaring

Het R.K. Kerkhof Zwolle, gevestigd aan Bisschop Willebrandlaan 62, 8021 GA Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.rkkerkhofzwolle.nl Bisschop Willebrandlaan 62, 8021 GA Zwolle, 038 453 38 53.

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van het R.K. Kerkhof Zwolle.
Wilt u de secretaris een e-mail sturen klik dan hier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het R.K. Kerkhof Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-  Voor- en achternaam
-  Adresgegevens
-  Geboortedatum
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  IBAN-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de secretaris, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het R.K. Kerkhof Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Het R.K. Kerkhof Zwolle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het R.K. Kerkhof Zwolle) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het R.K. Kerkhof Zwolle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het R.K. Kerkhof Zwolle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het R.K. Kerkhof Zwolle gebruikt geen technische en functionele cookies. We verzamelen wel gegevens tijdens uw bezoek aan onze website, informatie zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan onze site.
Deze gegevens gebruiken wij voor statistieken, ze zijn anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het R.K. Kerkhof Zwolle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons kantoor aan de Bisschop Willebrandlaan 62, 8021 GA Zwolle.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het R.K. Kerkhof Zwolle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het R.K. Kerkhof Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Het R.K. Kerkhof Zwolle kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Het R.K. Kerkhof Zwolle raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het R.K. Kerkhof Zwolle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

R.K. Kerkhof Zwolle.
16 mei 2018.

     NL|EN                                                                                                                                                  DISCLAIMER     © 2024 R.K. Kerkhof Zwolle